Bagaimana hubungan antara eksponen dan logaritma

Diposting pada

Bagaimana hubungan antara eksponen dan logaritma?

Jawaban
logaritma merupakan invers/ kebalikan dari eksponen dan sebaliknya.

contoh:
2³ = 8 pada logaritma ditulis ²log 8 = 3

Jika a dan b merupakan bilangan positif, dengan a ≠ 1, maka

ᵃlog b = n ⇔ aⁿ = b,

dengan a dinamakan bilangan pokok atau basis logaritma (a > 0 dan a ≠ 1);

b dinamakan numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya (b > 0);

n dinamakan hasil logaritma atau eksponen; dan

aⁿ dinamakan bilangan berpangkat.

Contoh :

1. Nyatakan ³log 27 = 3 dalam bentuk bilangan berpangkat!

2. Nyatakan 2⁵ = 32 dalam bentuk logaritma!

Jawab :

1. ³log 27 = 3 ⇔ 3³ = 27.

2. 2⁵ = 32 ⇔ ²log 32 = 5.